Acts Website Appendix A - Database with Greek & English

Acts Episode 1 (0A) 1:1-9 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0101.1 1:1-3 11Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, I wrote the first book, about everything, Theophilus, ποιέω via-m1s MI  1.3
A0101.2   ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν,
(12ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου
{οὓς ἐξελέξατο}
ἀνελήμφθη)
which Jesus began to do and to teach ἄρχω via-m3s R3I  1.3
A0101.3 (until the day on which having instructed the apostles ἐντέλλομαι vpa-mnms R1PB01 
A0101.4 {whom he chose through the Holy Spirit} ἐκλέγω via-m3s R2I 
A0101.5 he was taken up) ἀναλαμβάνω via-p3s R1I 
A0101.6   13οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, to whom also he presented himself living after his suffering in many proofs παρίστημι via-a3s R3I  1.3
A0101.7   δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς for forty days appearing to them ὀπτάνομαι vpp-pnms R3PA23  1.3
A0101.8   καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεου and speaking about the kingdom of God λέγω vpp-anms R3PA23  1.3
A0102.1 1:4-5 14καὶ συναλιζόμενος and while staying with them συναλίζομαι vpp-mnms MPB01  1.3
A0102.2   παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς
(ἣν ἠκούσατέ μου, 15ὅτι <Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας>)
he ordered them not to leave but to wait there for the promise of the Father παραγγέλλω via-a3s MI  1.3
A0102.3 (which you heard from me that <‘John baptised with water, but you will be baptised with the Holy Spirit not many days from now’>) ἀκούω via-a2p R1I<C14>
A0103.1 1:6 16Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν So, now, those having gathered were asking him ἐρωτάω vii-a3p MI  2.1
A0103.2   λέγοντες· <κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;> saying, <‘Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel?’> λέγω vpp-anmp MPA24<C02> 2.1
A0104 1:7-8 17εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· <οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 18ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ [ἐν] πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς> He said to them, <‘It is not for you to know the times or periods that the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judaea and Samaria, and to the ends of the earth.’> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0105.1 1:9a 19καὶ ταῦτα εἰπὼν and this having said λέγω vpa-anms MPB03  2.3
A0105.2   βλεπόντων αὐτῶν while watching – they, βλέπω vpp-agmp MPB01  2.3
A0105.3   ἐπήρθη he was lifted up ἐπαίρω via-p3s MI  2.3
A0106 1:9b καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν A cloud took him out of their sight ὑπολαμβάνω via-a3s MI  2.3
Acts Episode 2 (0B) 1:10-12 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0107.1 1:10-11 110καὶ ὡς ἀτενίζοντες As gazing ἀτενίζω vpp-anmp S1PB31  1.3
A0107.2   ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν they were toward heaven εἰμί vii-a3p S1I  1.3
A0107.3   πορευομένου αὐτοῦ while going – he, πορεύομαι vpp-mgms MPB01  1.3
A0107.4   καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς two men in shining robes amazingly had appeared by them παρίστημι viy-a3p MI  1.3
A0107.5   111οἳ καὶ εἶπαν·<ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε [ἐμ]βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.> who also said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up toward heaven? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.’ λέγω via-a3p R3I<C01> 2.1
A0108.1 1:12 112Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος,
( ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν)
They returned to Jerusalem from the mount called Olivet, ὑποστρέφω via-a3p MI  2.3
A0108.2 (which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away) εἰμί vip-a3s R2I 
Acts Summary I (1:13-14) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0109.1 1:13-14 113καὶ ὅτε εἰσῆλθον, When they entered, εἰσέρχομαι via-a3p S1I  4
A0109.2   εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν
(οὗ ἦσαν
καταμένοντες) ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.
they went to the room upstairs ἀναβαίνω via-a3p MI  4
A0109.3 (where they were εἰμί vii-a3p R1I 
A0109.4 staying) καταμένω vpp-anmp R1PA31 
A0109.5   114οὗτοι πάντες ἦσαν these all were εἰμί vii-a3p R3I  4
A0109.6   προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ continuing with one accord in prayer with [certain] women and Mary the mother of Jesus, and his brothers προσκαρτερέω vpp-anmp R3PA31  4
Acts Episode 3 (1Aa) 1:15-26 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0110.1 1:15-22 115καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις In those days,     PT  1.1
A0110.2   ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν Peter having stood up among the believers, ἀνίστημι vpa-anms MPB02  1.3
A0110.3   εἶπεν
(ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡσεὶ ἑκατὸν εἴκοσι)·116<ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν, . . . 122ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων>.
said λέγω via-a3s MI<C01> 2.1
A0110.4 (the crowd was about one hundred twenty persons) εἰμί vii-a3s S0I 
A0111.1 1:23 123καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν
(ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος) καὶ Μαθθίαν
They proposed two, Joseph, the one being called Barsabbas, ἵστημι via-a3p MI  2.2
A0111.2 (who was called Justus) ἐπικαλέω via-p3s R1I 
A0112.1 1:24-25 124καὶ προσευξάμενοι Having prayed, προσεύχομαι vpa-mnmp MPB22  2.2
A0112.2   εἶπαν· <σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα 125λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον> they said, <Lord, you know everyone's heart. Show us which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place.> λέγω via-a3p MI<C01> 2.2
A0113 1:26a 126καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς They cast lots for them δίδωμι via-a3p MI  2.2
A0114 1:26b καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν The lot fell on Matthias πίπτω via-a3s MI  2.3
A0115 1:26c καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων He was added to the eleven apostles συγκαταψηφίζομαι via-p3s MI  2.3
Acts Episode 4 (1Ab) 2:1-4 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0201.1 2:1 21Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς On the day of completion of Pentecost,     PT  1.3
A0201.2   ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. they were all together in one place εἰμί vii-a3p MI  1.3
A0202 2:2a 22καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας A sound like the rushing of a violent wind came suddenly from heaven γίνομαι via-m3s MI  2.1
A0203.1 2:2b καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον
(οὗ ἦσαν
καθήμενοι)
and it filled the entire house πληρόω via-a3s MI  2.1
A0203.2 (where they were εἰμί vii-a3p R1I 
A0203.3 staying) κάθημαι vpp-mnmp R1PA31 
A0204 2:3a 23καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς Dividing tongues, as of fire appeared among them ὁράω via-p3p MI  2.1
A0205 2:3b καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, It rested on each of them καθίζω via-a3s MI  2.2
A0206 2:4a 24καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου All of them were filled with the Holy Spirit πίμπλημι via-p3p MI  2.3
A0207.1 2:4b καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις They began to speak in other languages, ἄρχω via-m3p MI  2.3
A0207.2   καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. just as the Spirit was giving them utterance δίδωμι vii-a3s S6I  2.3
Acts Episode 5 (1Ac) 2:5-41 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0208.1 2:5-6a 25Ἦσαν δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ There were in Jerusalem εἰμί vii-a3p S0I  1.1
A0208.2   κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. residing Jews, devout men from every nation under heaven, κατοικέω vpp-anmp S0PA31  1.1
A0208.3   26γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης Having been heard – this sound, γίνομαι vpa-mgfs MPB03  1.3
A0208.4   συνῆλθεν τὸ πλῆθος the crowd gathered συνέρχομαι via-a3s MI  1.3
A0209.1 2:6b καὶ συνεχύθη, and they were bewildered, συγχέω via-p3s MI  1.3
A0209.2   ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. because each one was hearing them speaking in the native language of each. ἀκούω vii-a3p S3I  1.3
A0210 2:7a 27ἐξίσταντο δὲ They were being amazed ἐξίστημι vii-m3p MI  1.3
A0211.1 2:7b-11 καὶ ἐθαύμαζον and were marvelling θαυμάζω vii-a3p MI  1.3
A0211.2   λέγοντες·<οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; . . . ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.> saying <Are not all these who are speaking Galileans? … both Jews and proselytes, Cretans and Arabs-- in our own languages we hear them speaking about God's deeds of power.> λέγω vpp-anmp MPA24<C02> 1.3
A0212 2:12a 212ἐξίσταντο δὲ πάντες All were being amazed ἐξίστημι vii-m3p MI  2.1
A0213.1 2:12b καὶ διηπόρουν, and were being perplexed διαπορέω vii-a3p MI  2.1
A0213.2   ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες·<τί θέλει τοῦτο εἶναι;> saying to one another, <What does this mean?> λέγω vpp-anmp MPA24<C02> 2.1
A0214.1 2:13 213ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες Others, sneering, διαχλευάζω vpp-anmp MPB22  2.1
A0214.2   ἔλεγον ὅτι <γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.> were saying that <They are filled with new wine.> λέγω vii-a3p MI<C01> 2.1
A0215.1 2:14a 214Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα Having stood with the eleven, Peter ἵστημι vpa-pnms MPB02  2.2
A0215.2   ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ raised his voice ἐπαίρω via-a3s MI  2.2
A0216 2:14b-36 καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς·<ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. . . . τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.> and declared to them, <Men of Judaea and all who live in Jerusalem, let this be known to you, and listen to what I say. … Therefore let the entire house of Israel know with certainty that God has made him both Lord and Messiah, this Jesus whom you crucified.> ἀποφθέγγομαι via-m3s MI<C01> 2.2
A0217.1 2:37a 237Ἀκούσαντες δὲ Having heard [this], ἀκούω vpa-anmp MPB13  2.2
A0217.2   κατενύγησαν τὴν καρδίαν they were cut to the heart κατανύσσομαι via-p3p MI  2.2
A0218 2:37b εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους·<τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί;> and said to Peter and to the other apostles, <‘Men, Brothers! What should we do?’> λέγω via-a3p MI<C01> 2.2
A0219 2:38-39 238Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς·<μετανοήσατε, . . . ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν.> Peter [said] to them, <Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ so that your sins may be forgiven; and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you, for your children, and for all who are far away, everyone whom the Lord our God calls to him.>     MI<C01> 2.2
A0220 2:40a 240ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο and testified with many other arguments διαμαρτύρομαι via-m3s MI  2.2
A0221.1 2:40b καὶ παρεκάλει αὐτοὺς and was exhorting them, παρακαλέω vii-a3s MI  2.2
A0221.2   λέγων·<σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης.> saying, <Save yourselves from this corrupt generation.> λέγω vpp-anms MPA24<C02> 2.2
A0222 2:41a 241οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν So, now, those having welcomed his message, were baptised βαπτίζω via-p3p MI  2.3
A0223 2:41b καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι About three thousand souls were added in that day προστίθημι via-p3p MI  2.3
Acts Summary II (2:42-47) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0224.1 2:42 242Ἦσαν δὲ They were εἰμί vii-a3p MI  4
A0224.2   προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. committing [themselves] to the apostles' teaching and to fellowship, in the breaking of bread and in prayer προσκαρτερέω vpp-anmp MPA31  4
A0225 2:43a 243ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, Reverence was happening to every person γίνομαι vii-m3s MI  4
A0226 2:43b πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. Many wonders and signs were happening through the apostles γίνομαι vii-m3s MI  4
A0227 2:44a 244πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ All those believing were united εἰμί vii-a3p MI  4
A0228 2:44b καὶ εἶχον ἅπαντα κοινὰ and were having all things in common ἔχω vii-a3p MI  4
A0229 2:45a 245καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον and were selling possessions and goods πιπράσκω vii-a3p MI  4
A0230.1 2:45b καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν and were distributing the proceeds to all, διαμερίζω vii-a3p MI  4
A0230.2   καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν· according as any was in need ἔχω vii-a3s S6I  4
A0231.1 2:46-47a 246καθ᾽ ἡμέραν τε Day by day     PT  4
A0231.2   προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, spending much time together in the temple, προσκαρτερέω vpp-anmp MPB01  4
A0231.3   κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, and breaking bread at home, κλάω vpp-anmp MPB01  4
A0231.4   μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας they were partaking of food with glad and generous hearts, μεταλαμβάνω vii-a3p MI  4
A0231.5   247αἰνοῦντες τὸν θεὸν praising God, αἰνέω vpp-anmp MPA01  4
A0231.6   καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. and having the goodwill of all the people ἔχω vpp-anmp MPA01  4
A0232 2:47b δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό. The Lord was adding to the number of those being saved, day by day united προστίθημι vii-a3s MI  4
Acts Episode 6 (1Baα) 3:1-10 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0301 3:1 31Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, at three o'clock in the afternoon ἀναβαίνω vii-a3p MI  1.3
A0302.1 3:2-3 32καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο,
(ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·)
A certain man lame from birth was being carried in, βαστάζω vii-p3s MI  1.3
A0302.2 (whom they were placing daily at the gate of the temple called the Beautiful Gate so that he could ask for alms from those entering the temple) τίθημι vii-a3p R2I 
A0302.3   33ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, who having seen Peter and John being about to go into the temple, ὁράω vpa-anms R3PB13  2.1
A0302.4   ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. was asking them for alms ἐρωτάω vii-a3s R3I  2.1
A0303.1 3:4 34ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ Peter, having looked intently at him with John, ἀτενίζω vpa-anms MPB13  2.2
A0303.2   εἶπεν· <βλέψον εἰς ἡμᾶς.> said, <Look at us!> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0304.1 3:5 35 δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς He was fixing his attention on them, ἐπέχω vii-a3s MI  2.2
A0304.2   προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. waiting to receive something from them προσδοκάω vpp-anms MPA13  2.2
A0305 3:6 36εἶπεν δὲ Πέτρος· <ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι, ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου [ἔγειρε καὶ] περιπάτει.> Peter said <I have no silver or gold, but what I have I give you; in the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0306.1 3:7a 37καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς and having taken him by the right hand, πιάζω vpa-anms MPB01  2.2
A0306.2   ἤγειρεν αὐτόν· raised him up ἐγείρω via-a3s MI  2.2
A0307 3:7b παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά, Immediately his feet and ankles were made strong στερεόω via-p3p MI  2.3
A0308.1 3:8a 38καὶ ἐξαλλόμενος Leaping up, ἐξάλλομαι vpp-mnms MPB01  2.3
A0308.2   ἔστη he stood ἵστημι via-a3s MI  2.3
A0309 3:8b καὶ περιεπάτει and was walking περιπατέω vii-a3s MI  2.3
A0310.1 3:8c καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν and entered the temple with them, εἰσέρχομαι via-a3s MI  2.3
A0310.2   περιπατῶν walking, περιπατέω vpp-anms MPA21  2.3
A0310.3   καὶ ἁλλόμενος and leaping, ἅλλομαι vpp-mnms MPA21  2.3
A0310.4   καὶ αἰνῶν τὸν θεόν. and praising God αἰνέω vpp-anms MPA21  2.3
A0311 3:9 39καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν· All the people saw him walking and praising God ὁράω via-a3s MI  3.1
A0312 3:10a 310ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν <ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ> They were recognizing him that <he was the one sitting for alms at the Beautiful Gate of the Temple> ἐπιγινώσκω vii-a3p MI<C14> 3.1
A0313 3:10b καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. and were filled with wonder and amazement at what had happened to him πίμπλημι via-p3p MI  3.1
Acts Episode 7 (1Baβ) 3:11-4:4 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0314.1 3:11 311Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάννην While clinging – he, to Peter and John, κρατέω vpp-agms MPB03  1.3
A0314.2   συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι. all the people ran together to them in the portico, the one being called Solomon's, utterly astonished συντρέχω via-a3s MI  1.3
A0315.1 3:12-26 312ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος Peter, having seen, ὁράω vpa-anms MPB13  2.1
A0315.2   ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν· <ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; . . . 326ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.> responded to the people, <You Israelites, why do you wonder at this, or why do you stare at us, as though by our own power or piety we had made him walk? … When God raised up his servant, he sent him first to you, to bless you by turning each of you from your wicked ways.> ἀποκρίνομαι via-m3s MI<C01> 2.1
A0401.1 4:1-2 41Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν While speaking to the people – they, λαλέω vpp-agmp MPB01  2.3
A0401.2   ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, the priests, the captain of the temple, and the Sadducees, came against them, ἐφίστημι via-a3p MI  2.3
A0401.3   42διαπονούμενοι being greatly annoyed διαπονέω vpp-mnmp MPA13  2.3
A0401.4   διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν, because of their teaching the people and proclaiming that in Jesus there is the resurrection of the dead,     S3I  2.3
A0402 4:3a 43καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας and laid hands on them, ἐπιβάλλω via-a3p MI  2.3
A0403.1 4:3b καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· and put them in custody until the next day, τίθημι via-m3p MI  2.3
A0403.2   ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. for it was already evening εἰμί vii-a3s S3I  2.3
A0404.1 4:4 44πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν
( καὶ ἐγενήθη [ὁ] ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν [ὡς] χιλιάδες πέντε).
Many of those having heard the word believed πιστεύω via-a3p MI  2.3
A0404.2 (the number of men came to five thousand). γίνομαι via-p3s S0I 
Acts Episode 8 (1Baγ) 4:5-31 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0405.1 4:5-6 45Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον It happened that, on the next day, γίνομαι via-m3s E1I  1.1
A0405.2   συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς ἐν Ἰερουσαλήμ, 46καὶ Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος
(καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ),
their rulers, elders, and scribes assembled in Jerusalem, with Annas the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and συνάγω vna-p MI  1.3
A0405.3 (as many as were of the high-priestly family) εἰμί vii-a3p R1I 
A0406.1 4:7 47καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ and having made them stand in their midst ἵστημι vpa-anmp MPB02  1.3
A0406.2   ἐπυνθάνοντο· ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ <ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;> they were seeking to learn, <By what power or by what name did you do this?> πυνθάνομαι vii-m3p MI<C01> 2.1
A0407.1 4:8-12 48Τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου Thereupon Peter, having been filled with the Holy Spirit, πίμπλημι vpa-pnms MPB01  2.2*
A0407.2   εἶπεν πρὸς αὐτούς· <ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι, . . . ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.> said to them <Rulers of the people and elders, … There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among mortals by which we must be saved.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2*
A0408.1 4:13a 413Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου Seeing the boldness of Peter and John, θεωρέω vpp-anmp MPB13  2.2
A0408.2   καὶ καταλαβόμενοι <ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται,> and having realized that <they are uneducated and ordinary men> καταλαμβάνω vpa-mnmp MPB13<C14> 2.2
A0408.3   ἐθαύμαζον they were marvelling θαυμάζω vii-a3p MI  2.2
A0409 4:13b ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς <ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν,> and were recognising that <they were companions of Jesus> ἐπιγινώσκω vii-a3p MI<C14> 2.2
A0410.1 4:14 414τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον and, seeing the man stood with them, the one cured, βλέπω vpp-anmp MPB13  2.2
A0410.2   οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. they were having nothing to say in opposition ἔχω vii-a3p MI  2.2
A0411.1 4:15-17 415κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν Having ordered them to leave the council, κελεύω vpa-anmp MPB01  2.2
A0411.2   συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους they were discussing the matter with one another συμβάλλω vii-a3p MI  2.2
A0411.3   416λέγοντες· <τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; . . . ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.> saying <What will we do with them? For it is obvious to all who live in Jerusalem that a notable sign has been done through them; we cannot deny it. But to keep it from spreading further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name.> λέγω vpp-anmp MPA24<C02> 2.2
A0412.1 4:18 418Καὶ καλέσαντες αὐτοὺς and having recalled them, κελεύω vpa-anmp MPB01  2.2
A0412.2   παρήγγειλαν τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. they ordered them absolutely never to speak nor to teach in the name of Jesus παραγγέλλω via-a3p MI  2.2
A0413.1 4:19-20 419 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες Peter and John, having answered, ἀποκρίνομαι vpa-pnmp MPB22  2.2
A0413.2   εἶπον πρὸς αὐτούς· <εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ θεοῦ, κρίνατε· 420οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν.> said to them < Whether it is right in God's sight to listen to you rather than to God, you must judge; for we cannot keep from speaking about what we have seen and heard.> λέγω via-a3p MI<C01> 2.2
A0414.1 4:21-22 421οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι They, having threatened, προσαπειλέω vpa-mnmp MPB01  2.3
A0414.2   ἀπέλυσαν αὐτούς, released them, ἀπολύω via-a3p MI  2.3
A0414.3   μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς, finding no way to punish them εὑρίσκω vpp-anmp MPA21  2.3
A0414.4   διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι· because the people were all praising God on account of the happening δοξάζω vii-a3p S3I  2.3
A0414.5   422ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὁ ἄνθρωπος
(ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.)
because the man was more than forty years old εἰμί vii-a3s S3I  2.3
A0414.6 (on whom this sign of healing had been performed) γίνομαι viy-a3s R1I 
A0415.1 4:23a 423Ἀπολυθέντες δὲ Having been released, ἀπολύω vpa-pnmp MPB03  3.2
A0415.2   ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους they went to their friends ἔρχομαι via-a3p MI  3.2
A0416.1 4:23b καὶ ἀπήγγειλαν
(ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν).
and reported ἀπαγγέλλω via-a3p MI  3.2
A0416.2 (as much as the chief priests and the elders said to them) λέγω via-a3p R1I 
A0417.1 4:24a 424οἱ δὲ ἀκούσαντες They having heard, ἀκούω vpa-anmp MPB13  3.2
A0417.2   ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν with one accord raised their voices together to God αἴρω via-a3p MI  3.2
A0418 4:24b-30 καὶ εἶπαν· <δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, . . . 430ἐν τῷ τὴν χεῖρά [σου] ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.> and said < Sovereign Lord, who made the heaven and the earth, the sea, and everything in them, … while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus.> λέγω via-a3p MI<C01> 3.2
A0419.1 4:31a 431καὶ δεηθέντων αὐτῶν Having prayed – they, δέομαι vpa-pgmp MPB03  3.2
A0419.2   ἐσαλεύθη ὁ τόπος
(ἐν ἦσαν
συνηγμένοι),
The place shook σαλεύω via-p3s MI  3.2
A0419.3 (in which they were εἰμί vii-a3p R1I 
A0419.4 gathered) συνάγω vpx-pnmp R1PA31 
A0420 4:31b καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος All [of them] were filled with the Holy Spirit πίμπλημι via-p3p MI  3.2
A0421 4:31c καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας. and were speaking the word of God with boldness λαλέω vii-a3p MI  3.2
Acts Summary III (4:32-35) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0422 4:32a 432Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία, The whole group of those having believed was of one heart and soul εἰμί vii-a3s MI  4
A0423 4:32b καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι No one was saying any of their belongings were their own λέγω vii-a3s MI  4
A0424 4:32c ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. but was keeping everything in common εἰμί vii-a3s MI  4
A0425 4:33a 433καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, The Apostles were giving witness with great power to the resurrection of the Lord Jesus ἀποδίδωμι vii-a3p MI  4
A0426.1 4:33b-35 χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. Great grace was upon them all εἰμί vii-a3s MI  4
A0426.2   434οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς for there was not a needy person among them εἰμί vii-a3s S3I  4
A0426.3   (ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον),
πωλοῦντες
For (as many as were having lands or houses) πωλέω vpp-anmp S3PB01  4
A0426.4 selling ὑπάρχω vii-a3p R1I 
A0426.5   ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων were bringing the proceeds of the selling φέρω vii-a3p S3I  4
A0426.6   435καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, and were placing it at the apostles' feet, τίθημι vii-a3p S3I*  4
A0426.7   διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ It was distributed to anyone διαδίδωμι vii-p3s S3I*  4
A0426.8   καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν according as he was in need ἔχω vii-a3s S6I  4
Acts Episode 9 (1Bbα) 4:36-37 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0427.1 4:36a 436Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων,
( ἐστιν μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως), Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει, 437ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ
Joseph, the one having been named Barnabas by the apostles, ὑπάρχω vpp-agms MPB01  1.3
A0427.2 being his – a field εἰμί vip-a3s R2I 
A0427.3   πωλήσας having sold, πωλέω vpa-anms MPB01  2.1
A0427.4   ἤνεγκεν τὸ χρῆμα brought the money φέρω via-a3s MI  2.2
A0428 4:36b καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. and placed it at the apostles' feet τίθημι via-a3s MI  2.3
Acts Episode 10 (1Bbβ) 5:1-11 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0501 5:1 51Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφίρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα A certain man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property πωλέω via-a3s MI  1.3
A0502.1 5:2a 52καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, and kept back from the price, νοσφίζω via-m3s MI  2.1
A0502.2   συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, known also to his wife σύνοιδα vpx-agfs MPA21  2.1
A0503.1 5:2b καὶ ἐνέγκας μέρος and having brought part of it φέρω vpa-anms MPB01  2.1
A0503.2   τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. placed [it] at the apostles' feet τίθημι via-a3s MI  2.1
A0504 5:3-4 53εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος· <Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 54οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ.> Peter said <Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, were not the proceeds at your disposal? How is it that you have contrived this deed in your heart? You did not lie to us but to God!> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0505.1 5:5a 55ἀκούων δὲ ὁ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους Ananias, hearing these words, ἀκούω vpp-anms MPB13  2.3
A0505.2   πεσὼν having fallen down, πίπτω vpa-anms MPB01  2.3
A0505.3   ἐξέψυξεν, expired ἐκψύχω via-a3s MI  2.3
A0506 5:5b καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. Great fear came upon all those hearing [this] γίνομαι via-m3s MI  3.1
A0507.1 5:6a 56ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι The young men having arisen, ἀνίστημι vpa-anmp MPB02  3.1
A0507.2   συνέστειλαν αὐτὸν wrapped up his body συστέλλω via-a3p MI  3.1
A0508.1 5:6b καὶ ἐξενέγκαντες and having carried [it] out, ἐκφέρω vpa-anmp MPB01  3.1
A0508.2   ἔθαψαν. buried [it] θάπτω via-a3p MI  2.1
A0509 5:7a 57Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα Then an interval of about three hours passed γίνομαι via-m3s MI  1.1
A0510 5:7b καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. His wife also, herself not aware of events, entered εἰσέρχομαι via-a3s MI  2.1
A0511 5:8a 58ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος· <εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε;> Peter responded to her, ‘Tell me whether you and your husband sold the land for that much’ ἀποκρίνομαι via-p3s MI<C01> 2.2
A0512 5:8b δὲ εἶπεν· <ναί, τοσούτου.> She said, ‘Yes, that was the price.’ λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0513 5:9 59 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν· <τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.> Peter [said] to her <How is it that you have agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out.>     MI<C01> 2.2
A0514 5:10a 510ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ Immediately she fell down at his feet πίπτω via-a3s MI  2.3
A0515 5:10b καὶ ἐξέψυξεν· and expired ἐκψύχω via-a3s MI  2.3
A0516.1 5:10c εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι The young men having come in, εἰσέρχομαι vpa-anmp MPB01  3.1
A0516.2   εὗρον αὐτὴν νεκρὰν found her body εὑρίσκω via-a3p MI  3.1
A0517.1 5:10d καὶ ἐξενέγκαντες and having carried [it] out, ἐκφέρω vpa-anmp MPB01  3.1
A0517.2   ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς, buried her beside her husband θάπτω via-a3p MI  3.1
A0518 5:11 511καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. Great fear came upon the whole congregation and on all those hearing of these things γίνομαι via-m3s MI  3.1
Acts Summary IV (5:12-16) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0519 5:12a 512Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ. Through the hands of the apostles, many signs and wonders were being done among the people γίνομαι vii-m3s MI  4
A0520 5:12b καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος, They were with one accord all together in Solomon's Portico, εἰμί vii-a3p MI  4
A0521 5:13a 513τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, None of the others were daring to join them, τολμάω vii-a3s MI  4
A0522 5:13b ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός. but the people were exalting them μεγαλύνω vii-a3s MI  4
A0523.1 5:14-15 514μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, Increasingly great numbers of both men and also women, were being added to those believing in the Lord, προστίθημι vii-p3p MI  4
A0523.2   515ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς so that even into the streets they were carrying the sick, ἐκφέρω vnp-a S4I  4
A0523.3   καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, and were laying them on cots and mats, τίθημι vnp-a S4I*  4
A0523.4   ἵνα ἐρχομένου Πέτρου in order that, while passing – Peter, ἔρχομαι vpp-mgms S5PB17  4
A0523.5   κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. his shadow might fall on them ἐπισκιάζω vsa-a3s S5I  4
A0524.1 5:16 516συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλὴμ A great number of people from the towns around Jerusalem were also gathering συνέρχομαι vii-m3s MI  4
A0524.2   φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, bringing the sick and those tormented by unclean spirits, φέρω vpp-anmp MPA15  4
A0524.3   οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες who were all being cured θεραπεύω vii-p3p R3I  4
Acts Episode 11-12 (1Bbγ-δ) 5:17-41 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0525.1 5:17 517Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, The high priest and all those with him, being of the sect of the Sadducees, having arisen, ἀνίστημι vpa-anms MPB02  1.3
A0525.2   ἐπλήσθησαν ζήλου were filled with jealousy πίμπλημι via-p3p MI  1.3
A0526 5:18a 518καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους and laid hands upon the apostles ἐπιβάλλω via-a3p MI  2.1
A0527 5:18b καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. and placed them publicly in prison τίθημι via-m3p MI  2.1
A0528.1 5:19-20 519Ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς An angel of the Lord during the night,     PT  2.1
A0528.2   ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς having opened the prison doors, ἀνοίγω vpa-anms MPB01  2.1
A0528.3   ἐξαγαγών τε αὐτοὺς having brought them out also, ἐξάγω vpa-anms MPB01  2.1
A0528.4   εἶπεν· <520πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.> said, <Go, stand in the temple and tell the people the whole message about this life.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.1
A0529.1 5:21a 521ἀκούσαντες δὲ Having heard, ἀκούω vpa-anmp MPB13  2.2
A0529.2   εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν they entered the temple at daybreak εἰσέρχομαι via-a3p MI  2.2
A0530 5:21b καὶ ἐδίδασκον. and were teaching διδάσκω vii-a3p MI  2.2
A0531.1 5:21c Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ The high priest and those with him, having arrived, παραγίνομαι vpa-mnms MPB02  2.2
A0531.2   συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ called together the council and the whole body of the elders of Israel συγκαλέω via-a3p MI  2.2
A0532 5:21d καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς. and sent to the prison to have them brought to them ἀποστέλλω via-a3p MI  2.2
A0533 5:22a 522οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ· The having arrived subordinates did not find them in the prison εὑρίσκω via-a3p MI  2.2
A0534.1 5:22b-23 ἀναστρέψαντες δὲ Having returned, ἀναστρέφω vpa-anmp MPB01  2.2
A0534.2   ἀπήγγειλαν they reported ἀπαγγέλλω via-a3p MI  2.2
A0534.3   523λέγοντες ὅτι <τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν.> saying that <We found the prison securely locked and the guards standing at the doors, but when we opened them, we found no one inside.> λέγω vpp-anmp MPA24<C12> 2.2
A0535.1 5:24 524ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, As the captain of the temple and the chief priests heard these words ἀκούω via-a3p S1I  2.2
A0535.2   διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο. they were being at a complete loss about what could have happened διαπορέω vii-a3p MI  2.2
A0536.1 5:25 525παραγενόμενος δέ τις A certain person, having arrived, παραγίνομαι vpa-mnms MPB02  2.2*
A0536.2   ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι <ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν.> announced to them that < Look! The men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people!> ἀπαγγέλλω via-a3s MI<C11> 2.2*
A0537.1 5:26 526Τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις Thereupon the captain with the temple police, having departed, ἀπέρχομαι vpa-anms MPB01  2.3
A0537.2   ἦγεν αὐτοὺς οὐ μετὰ βίας, was bringing them without violence, ἄγω vii-a3s MI  2.3
A0537.3   ἐφοβοῦντο γὰρ <τὸν λαὸν μὴ λιθασθῶσιν>. for they were afraid that <they would be stoned by the people> φοβέω vii-m3p S3I<C14> 2.3
A0538.1 5:27a 527Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς Having brought them, ἄγω vpa-anmp MPB03  2.2
A0538.2   ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. they made [them] stand before the council ἵστημι via-a3p MI  2.2
A0539.1 5:27b-28 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς The high priest questioned them, ἐπερωτάω via-a3s MI  2.2
A0539.2   528λέγων· <[οὐ] παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.> saying <We gave you strict orders not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching and you are determined to bring this man's blood on us.> λέγω vpp-anms MPA24<C02> 2.2
A0540.1 5:29-32 529Ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι Peter and the apostles, having answered, ἀποκρίνομαι vpa-pnms MPB22  2.2
A0540.2   εἶπαν· <πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. . . . 532καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.> said <We must obey God rather than any human authority. … And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him.> λέγω via-a3p MI<C01> 2.2
A0541 5:33a 533Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο Those having heard were enraged διαπρίω vii-p3p MI  2.2*
A0542 5:33b καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς. and were intending to kill them βούλομαι vii-m3p MI  2.2*
A0543.1 5:34 534ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, A Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, respected by all the people, having arisen, ἀνίστημι vpa-anms MPB02  2.2*
A0543.2   ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι ordered the men to be put outside for a short time κελεύω via-a3s MI  2.2*
A0544 5:35-39 535εἶπέν τε πρὸς αὐτούς· <ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. . . . 539εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς, μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε.> and he said to them <Fellow Israelites, consider carefully what you propose to do to these men. … but if it is of God, you will not be able to overthrow them-- in that case you may even be found fighting against God!> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2*
A0545 5:35 ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ They were convinced by him πείθω via-p3p MI  2.3
A0546.1 5:40a 540καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους and having called in the apostles, προσκαλέομαι vpa-mnmp MPB01  2.3
A0546.2   δείραντες having [had them] flogged, δέρω vpa-anmp MPB01  2.3
A0546.3   παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ ordered [them] not to speak in the name of Jesus παραγγέλλω via-a3p MI  2.3
A0547 5:40b καὶ ἀπέλυσαν. and released them ἀπολύω via-a3p MI  2.3
A0548.1 5:41 541Οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο Now, so, they were leaving πορεύομαι vii-m3p MI  3.3
A0548.2   χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, rejoicing from the presence of the council, χαίρω vpp-anmp MPA21  3.3
A0548.3   ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι, because they were considered worthy to suffer dishonour for the sake of the name καταξιόω via-p3p S3I  3.3
Acts Summary V (5:42) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0549.1 5:42 542πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον Every day in the temple and at home     PT  4
A0549.2   οὐκ ἐπαύοντο were not ceasing παύω vii-m3p MI  4
A0549.3   διδάσκοντες teaching διδάσκω vpp-anmp MPA32  4
A0549.4   καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν. and proclaiming Jesus as the Messiah εὐαγγελίζω vpp-mnmp MPA32  4
Acts Episode 13 (2) 6:1-6 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0601.1 6:1 61Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις In those days     PT  1.1
A0601.2   πληθυνόντων τῶν μαθητῶν while increasing in number – the disciples, πληθύνω vpp-agmp MPB01  1.3
A0601.3   ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, A complaint happened of the Hellenists against the Hebrews γίνομαι via-m3s MI  2.1
A0601.4   ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. because their widows were being neglected in the daily distribution of food παραθεωρέω vii-p3p S3I  2.1
A0602.1 6:2-4 62προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν Having summoned the whole community of the disciples, the twelve προσκαλέομαι vpa-mnmp MPB01  2.2
A0602.2   εἶπαν· <οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 63ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης, 64ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.> said <It is not right that we should neglect the word of God in order to wait on tables … while we, for our part, will devote ourselves to prayer and to serving the word.> λέγω via-a3p MI<C01> 2.2
A0603 6:5a 65καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους The word presented to the whole community, pleased [them] ἀρέσκω via-a3s MI  2.2
A0604.1 6:5b-6a καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, They chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch, ἐκλέγω via-m3p MI  2.3
A0604.2   66οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, whom they brought before the apostles ἵστημι via-a3p R3I  2.3
A0605.1 6:6b καὶ προσευξάμενοι and having prayed, προσεύχομαι vpa-mnmp MPB01  2.3
A0605.2   ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. they laid their hands on them ἐπιτίθημι via-a3p MI  2.3
Acts Summary VI (6:7) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0606 6:7a 67Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν The word of God was increasing αὐξάνω vii-a3s MI  4
A0607 6:7b καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, The number of the disciples in Jerusalem was multiplying greatly πληθύνω vii-p3s MI  4
A0608 6:7c πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. A great multitude of the priests were obeying the faith ὑπακούω vii-a3p MI  4
Acts Episode 14 (3) 6:8-8:3 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0609 6:8 68Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. Stephen full of grace and power was doing great wonders and signs among the people ποιέω vii-a3s MI  1.3
A0610.1 6:9 69ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας Certain of those who belonged to the synagogue of the Freedmen (as it was called), Cyrenians, Alexandrians, and others of those from Cilicia and Asia, arose ἀνίστημι via-a3p MI  1.3
A0610.2   συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, arguing with Stephen, συζητέω vpp-anmp MPA15  1.3
A0611.1 6:10 610καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι
(ᾧ ἐλάλει).
and were not being able to withstand the wisdom and the Spirit, ἰσχύω vii-a3p MI  1.3
A0611.2 (by whom he was speaking) λαλέω vii-a3s R2I 
A0612.1 6:11 611τότε ὑπέβαλον ἄνδρας Thereupon they instigated men ὑποβάλλω via-a3p MI  2.1
A0612.2   λέγοντας ὅτι <ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν θεόν>. saying that <We have heard him speak blasphemous words against Moses and God.> λέγω vpp-aamp MPA15<C12> 2.1
A0613 6:12a 612συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς and they stirred up the people as well as the elders and the scribes συγκινέω via-a3p MI  2.1
A0614.1 6:12b καὶ ἐπιστάντες and having come upon [him] ἐφίστημι vpa-anmp MPB01  2.1
A0614.2   συνήρπασαν αὐτὸν they seized him συναρπάζω via-a3p MI  2.1
A0615 6:12c καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, and brought him before the council ἄγω via-a3p MI  2.1
A0616.1 6:13-14 613ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς and set up false witnesses ἵστημι via-a3p MI  2.1
A0616.2   λέγοντας· <ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου [τούτου] καὶ τοῦ νόμου· 614ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς>. saying <This man never stops saying things against this holy place and the law; for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses handed on to us.> λέγω vpp-aamp MPA15<C02> 2.1
A0617.1 6:15 615καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ All those sitting in the council, having looked intently at him, ἀτενίζω vpa-anmp MPB13  2.2
A0617.2   εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. saw his face [was] like the face of an angel ὁράω via-a3p MI  2.2
A0701 7:1 71Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς· <εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;> The high priest said, <Are these things so?> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0702 7:2-53 72 δὲ ἔφη· <Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. Ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρρὰν . . . 753οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.> He said· <Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our ancestor Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran, … You are the ones that received the law as ordained by angels, and yet you have not kept it.> φημί via-a3s MI<C01> 2.2
A0703.1 7:54a 754Ἀκούοντες δὲ ταῦτα Having heard this ἀκούω vpp-anmp MPB03  2.2*
A0703.2   διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν they were being enraged in their hearts διαπρίω vii-p3p MI  2.2*
A0704 7:54b καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. and were grinding their teeth at him βρύχω vii-a3p MI  2.2*
A0705.1 7:55 755ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου Being full with the Holy Spirit, ὑπάρχω vpp-anms MPB01  2.2*
A0705.2   ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν having gazed into heaven, ἀτενίζω vpa-anms MPB01  2.2*
A0705.3   εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ he saw the glory of God and Jesus stood at the right hand of God ὁράω via-a3s MI  2.2*
A0706 7:56 756καὶ εἶπεν· <ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ.> and said <Look! I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God!> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2*
A0707.1 7:57a 757κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ Having cried out with a loud shout, κράζω vpa-anmp MPB01  2.3
A0707.2   συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν they covered their ears συνέχω via-a3p MI  2.3
A0708 7:57b καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτὸν and rushed with one accord against him ὁρμάω via-a3p MI  2.3
A0709.1 7:58a 758καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως and having cast [him] out of the city, ἐκβάλλω vpa-anmp MPB01  2.3
A0709.2   ἐλιθοβόλουν. were stoning [him]. λιθοβολέω vii-a3p MI  2.3
A0710 7:58b καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, The witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul ἀποτίθημι via-m3p MI  2.3
A0711.1 7:59 759καὶ ἐλιθοβόλουν They were stoning Stephen λιθοβολέω vii-a3p MI  2.3
A0711.2   τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον [who was] crying out ἐπικαλέω vpp-mams MPA01  2.3
A0711.3   καὶ λέγοντα· <κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου.> and saying <Lord Jesus, receive my spirit>. λέγω vpp-aams MPA01<C02> 2.3
A0712.1 7:60a 760θεὶς δὲ τὰ γόνατα Having knelt down, τίθημι vpa-anms MPB01  2.3
A0712.2   ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ· <κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν.> he cried out in a loud voice κράζω via-a3s MI<C01> 2.3
A0713.1 7:60b καὶ τοῦτο εἰπὼν and having said this, λέγω vpa-anms MPB03  2.3
A0713.2   ἐκοιμήθη. died. κοιμάομαι via-p3s MI  2.3
A0801.1 8:1a 81Σαῦλος δὲ ἦν Saul was εἰμί vii-a3s MI  3.1
A0801.2   συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. approving of their killing him. συνευδοκέω vpp-anms MPA31  3.1
A0802 8:1b Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις, That day, a severe persecution on the congregation in Jerusalem happened γίνομαι via-m3s MI  3.2
A0803 8:1c πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων. All were scattered throughout the countryside of Judaea and Samaria except the apostles. διασπείρω via-p3p MI  3.2
A0804 8:2a 82συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς Devout men buried Stephen συγκομίζω via-a3p MI  3.1
A0805 8:2b καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ. and made loud lamentation over him. ποιέω via-a3p MI  3.1
A0806.1 8:3a 83Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν Saul was destroying the congregation, λυμαίνω vii-m3s MI  3.2
A0806.2   κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, entering house after house εἰσπορεύομαι vpp-mnms MPA23  3.2
A0807.1 8:3b σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας and dragging off both men and women, σύρω vpp-anms MPB01  3.2
A0807.2   παρεδίδου εἰς φυλακήν. was committing [them] to prison. παραδίδωμι vii-a3s MI  3.2
Acts Summary VII (8:4) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0808.1 8:4 84Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον Now, so, those having been scattered journeyed διέρχομαι via-a3p MI  4
A0808.2   εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον. prolcaiming the word. εὐαγγελίζω vpp-mnmp MPA21  4
Acts Episode 15 (4Ba) 8:5-8 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0809.1 8:5 85Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς [τὴν] πόλιν τῆς Σαμαρείας Philip, having come down to the city of Samaria, κατέρχομαι vpa-anms MPB01  1.3
A0809.2   ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. was proclaiming to them the Messiah κηρύσσω vii-a3s MI  2.1
A0810.1 8:6-7 86προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα
( ἐποίει).
The crowds, without exception, were paying close attention to the sayings of Philip, in the hearing and the seeing of signs, προσέχω vii-a3p MI  2.2
A0810.2 (which he was doing). ποιέω vii-a3s R2I 
A0810.3   87πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ For, many of those possessing unclean spirits, crying out with loud shrieks, βοάω vpp-aanp S3PB01  2.2
A0810.4   ἐξήρχοντο, were coming out, ἐξέρχομαι vii-m3p S3I  2.2
A0810.5   πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν· and many of the paralysed and lame were cured. θεραπεύω via-p3p S3I*  2.2
A0811 8:8 88ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. Great joy came on that city γίνομαι via-m3s MI  2.3
Acts Episode 16 (4Bb) 8:9-13 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0812.1 8:9-10 89Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει A certain man named Simon was living before in the city, προϋπάρχω vii-a3s MI  1.3
A0812.2   μαγεύων practising magic μαγεύω vpp-anms MPA21  1.3
A0812.3   καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, and amazing the people of Samaria, ἐξίστημι vpp-anms MPA21  1.3
A0812.4   λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν, claiming to be the great one λέγω vpp-anms MPA21  1.3
A0812.5   810 προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου to whom, all of them, from the least to the greatest were listening eagerly προσέχω vii-a3p R3I  1.3
A0812.6   λέγοντες· <οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη μεγάλη>. saying <This man is the power of God that is called Great.> λέγω vpp-anmp R3PA14<C02> 1.3
A0813.1 8:11 811προσεῖχον δὲ αὐτῷ They were listening eagerly to him προσέχω vii-a3p MI  1.3
A0813.2   διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. because for a long time he amazed them with his magic ἐξίστημι vnx-a S3I  1.3
A0814.1 8:12 812ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, When they believed Philip’s preaching of the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, πιστεύω via-a3p S1I  1.3
A0814.2   ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. they were being baptized, both men and women. βαπτίζω vii-p3p MI  1.3
A0815 8:13a 813 δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν Even Simon, himself, believed. πιστεύω via-a3s MI  2.1
A0816.1 8:13b καὶ βαπτισθεὶς and having been baptised, βαπτίζω vpa-pnms MPB01  2.2
A0816.2   ἦν was εἰμί vii-a3s MI  2.2
A0816.3   προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, devoting [himself] to Philip. προσκαρτερέω vpp-anms MPA31  2.2
A0817.1 8:13c θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας and while observing the signs and great miracles that took place, θεωρέω vpp-anms MPB13  2.2
A0817.2   ἐξίστατο he was amazed. ἐξίστημι vii-m3s MI  2.3
Acts Episode 17 (4Bc) 8:14-24 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0818.1 8:14-16 814Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι <δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,> The apostles in Jerusalem, having heard that <Samaria accepted the word of God>, ἀκούω vpa-anmp MPB13<C14> 1.3
A0818.2   ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην, sent Peter and John to them, ἀποστέλλω via-a3p MI  1.3
A0818.3   815οἵτινες καταβάντες who having come down, καταβαίνω vpa-anmp R3PB01  1.3
A0818.4   προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως <λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον prayed for them in order that <they might receive the Holy Spirit> προσεύχομαι via-m3p R3I<C14> 1.3
A0818.5   816οὐδέπω γὰρ ἦν For as yet the Spirit was εἰμί vii-a3s S3I  1.3
A0818.6   ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, not come upon any of them, ἐπιπίπτω vpx-anns S3PA31  1.3
A0818.7   μόνον δὲ βεβαπτισμένοι but only baptized βαπτίζω vpx-pnmp S3PB31*  1.3
A0818.8   ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. were in the name of the Lord Jesus. ὑπάρχω vii-a3p S3I*  1.3
A0819 8:17a 817τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτοὺς Thereupon they were laying hands on them ἐπιτίθημι vii-a3p MI  2.1
A0820 8:17b καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον. They were receiving the Holy Spirit λαμβάνω vii-a3p MI  2.1
A0821.1 8:18-19 818Ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι <διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα>, Having seen that <the Spirit given through the laying on of the apostles' hands>, ὁράω vpa-anms MPB13<C14> 2.2
A0821.2   προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα Simon offered them money, προσφέρω via-a3s MI  2.2
A0821.3   819λέγων· <δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον>. saying < Give me also this power so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit.> λέγω vpp-anms MPA24<C02> 2.2
A0822 8:20-23 820Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· <τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι· 821οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ. 822μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου, εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου, 823εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα>. Peter said to him < May your silver perish with you, because you thought you could obtain God's gift with money! … For I see that you are in the gall of bitterness and the chains of wickedness.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2*
A0823.1 8:24 824ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων Simon having answered, ἀποκρίνομαι vpa-pnms MPB22  2.3
A0823.2   εἶπεν· <δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε> said <Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may happen to me.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.3
Acts Summary VIII (8:25) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0824 8:25a 825Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα, So, now, those having testified and having spoken the word of the Lord were returning to Jerusalem, ὑποστρέφω vii-a3p MI  4
A0825 8:25b πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο and were evangelising many villages of the Samaritans. εὐαγγελίζω vii-m3p MI  4
Acts Episode 18 (4C) 8:26-40 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0826.1 8:26 826Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον An angel of the Lord spoke to Philip, λαλέω via-a3s MI  1.3
A0826.2   λέγων· <ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν>,
(αὕτη ἐστὶν ἔρημος).
saying <Get up and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza.> λέγω vpp-anms MPA24<C02> 1.3
A0826.3 (This is a wilderness road) εἰμί vip-a3s R2I 
A0827.1 8:27a 827καὶ ἀναστὰς Having arisen, ἀνίστημι vpa-anms MPB02  1.3
A0827.2   ἐπορεύθη. he went. πορεύομαι via-p3s MI  1.3
A0828.1 8:27b καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων,
(ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς),
Behold, an Ethiopian eunuch, a court official of Candace Queen of Ethiopia,     MI  1.3
A0828.2 (who was in charge of her whole treasury) [was there], εἰμί vii-a3s R2I 
A0828.3   ὃς ἐληλύθει who had come ἔρχομαι viy-a3s R3I  1.3
A0828.4   προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ, to worship in Jerusalem, προσκυνέω vpf-anms R3PA15  1.3
A0829.1 8:28a 828ἦν τε and was εἰμί vii-a3s MI  1.3
A0829.2   ὑποστρέφων returning ὑποστρέφω vpp-anms MPA31  1.3
A0829.3   καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ and sitting in his chariot κάθημαι vpp-mnms MPA31  1.3
A0830 8:28b καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν. and was reading the prophet Isaiah ἀναγινώσκω vii-a3s MI  1.3
A0831 8:29 829εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ· <πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ>. The Spirit said to Philip <Go over to this chariot and join it.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.1
A0832.1 8:30a 830προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος Philip, having run up, προστρέχω vpa-anms MPB01  2.2
A0832.2   ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην heard him reading the prophet Isaiah ἀκούω via-a3s MI  2.2
A0833 8:30b καὶ εἶπεν· <ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;> and said < Do you understand what you are reading?> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0834 8:31 831 δὲ εἶπεν· <πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με;> He said <How can I, unless someone guides me?> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0835.1 8:31-33 παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ.
(832 δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς
{ἣν ἀνεγίνωσκεν} ἦν αὕτη· <ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 833Ἐν τῇ ταπεινώσει [αὐτοῦ] ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ>.)
He pleaded with Philip to get in and to sit beside him. παρακαλέω via-a3s MI  2.2
A0835.2 (The passage of the scripture ἀναγινώσκω vii-a3s R1I 
A0835.3 was this < Like a sheep he was led to the slaughter, and like a lamb silent before its shearer, so he does not open his mouth. In his humiliation justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth.>) εἰμί vii-a3s S0I<C04>
A0836.1 8:34 834ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ The eunuch, having answered to Philip, ἀποκρίνομαι vpa-pnms MPB22  2.2
A0836.2   εἶπεν· <δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;> said <About whom, may I ask you, does the prophet say this, about himself or about someone else?> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0837.1 8:35 835ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ Philip, having opened his mouth, ἀνοίγω vpa-anms MPB01  2.3
A0837.2   καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης and having started with this scripture, ἄρχω vpa-mnms MPB01  2.3
A0837.3   εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν. proclaimed the good news to him about Jesus. εὐαγγελίζω via-m3s MI  2.3
A0838.1 8:36a 836ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, As they were going along the road, πορεύομαι vii-m3p S1I  3.1
A0838.2   ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, they came to some water. ἔρχομαι via-a3p MI  3.1
A0839 8:36b-37 καί φησιν ὁ εὐνοῦχος· <ἰδοὺ ὕδωρ, τί κωλύει με βαπτισθῆναι;> 837 The eunuch says <Look, here is water! What is to prevent me from being baptized?> φημί vip-a3s MI<C01> 3.1
A0840 8:38a 838καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα and commanded the chariot to stop κελεύω via-a3s MI  3.1
A0841 8:38b καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, Both Philip and the eunuch went down together into the water. καταβαίνω via-a3p MI  3.1
A0842 8:38c καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. He baptised him. βαπτίζω via-a3s MI  3.1
A0843.1 8:39a 839ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, When they came up out of the water, ἀναβαίνω via-a3p S1I  3.3
A0843.2   πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον the Spirit of the Lord snatched Philip [away]. ἁρπάζω via-a3s MI  3.3
A0844.1 8:39b καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, The eunuch did not see him anymore ὁράω via-a3s MI  3.3
A0844.2   ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ for was going on his way πορεύομαι vii-m3s R3I  3.3
A0844.3   χαίρων. rejoicing. χαίρω vpp-anms R3PA21  3.3
A0845 8:40a 840Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον· Philip found himself at Azotus εὑρίσκω via-p3s MI  3.3
A0846.1 8:40b καὶ διερχόμενος and, while passing through, διέρχομαι vpp-mnms MPB01  3.3
A0846.2   εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. was proclaiming the good news to all the towns as far as Caesarea. εὐαγγελίζω vii-m3s MI  3.3
Acts Episode 19 (4Caα) 9:1-9 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0901.1 9:1-2 91 δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, ἐμπνέω vpp-anms MPB02  1.3
A0901.2   προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ having come to the high priest, προσέρχομαι vpa-anms MPB01  1.3
A0901.3   92ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, asked him for letters to the synagogues at Damascus, αἰτέω via-m3s MI  1.3
A0901.4   ὅπως
(ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας), ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ.
so that (if he found any who belonged to the Way, men or women ἄγω vsa-a3s S5I  1.3
A0901.5 he might bring them bound to Jerusalem εὑρίσκω vsa-a3s S7I 
A0902.1 9:3a 93Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο On the way it happened that γίνομαι via-m3s E2I  1.3
A0902.2   αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, he was coming near to Damascus ἐγγίζω vnp-a MI  1.3
A0903 9:3b ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ A light from heaven suddenly flashed around him περιαστράπτω via-a3s MI  2.1
A0904.1 9:4 94καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν Having fallen to the ground, πίπτω vpa-anms MPB01  2.1
A0904.2   ἤκουσεν he heard ἀκούω via-a3s MI  2.1
A0904.3   φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ· <Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;> a voice saying to him <Saul, Saul, why do you persecute me?> λέγω vpp-aafs MPA32<C02> 2.1
A0905 9:5a 95εἶπεν δέ· <τίς εἶ, κύριε;> He said <Who are you, Lord?> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0906 9:5b-6 δέ· <ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις· 96ἀλλ᾽ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ ποιεῖν.> The [voice] [said], < I am Jesus, whom you are persecuting. But get up and enter the city, and you will be told what you are to do.>     MI<C01> 2.2
A0907.1 9:7 97οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, The men, the ones travelling with him, had stood speechless, ἵστημι viy-a3p MI  2.2
A0907.2   ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς on the one hand hearing the voice ἀκούω vpp-anmp MPA13  2.2
A0907.3   μηδένα δὲ θεωροῦντες. but on the other hand seeing no one θεωρέω vpp-anmp MPA13  2.2
A0908 9:8a 98ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, Saul raised himself up from the ground ἐγείρω via-p3s MI  2.3
A0909.1 9:8b ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ opened – his eyes, ἀνοίγω vpx-pgmp MPB18  2.3
A0909.2   οὐδὲν ἔβλεπεν· he was seeing nothing. βλέπω vii-a3s MI  2.3
A0910.1 9:8c χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν Leading him by the hand, χειραγωγέω vpp-anmp MPB23  2.3
A0910.2   εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. they brought him into Damascus εἰσάγω via-a3p MI  2.3
A0911.1 9:9a 99καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς He was three days εἰμί vii-a3s MI  3.1
A0911.2   μὴ βλέπων without seeing βλέπω vpp-anms MPA31  3.1
A0912 9:9b καὶ οὐκ ἔφαγεν and did not eat ἐσθίω via-a3s MI  3.1
A0913 9:9c οὐδὲ ἔπιεν or drink. πίνω via-a3s MI  3.1
Acts Episode 20 (4Caβ) 9:10-21 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0914.1 9:10a 910Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας, Now, a certain disciple named Ananias was in Damascus εἰμί vii-a3s S0I  1.3
A0914.2   καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριος· <Ἁνανία.> and the Lord said to him in a vision <Ananias!> λέγω via-a3s MI<C01> 1.3
A0915 9:10b δὲ εἶπεν· <ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.> He said <Here I am, Lord!> λέγω via-a3s MI<C01> 1.3
A0916 9:11-12 911 δὲ κύριος πρὸς αὐτόν· <ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται 912καὶ εἶδεν ἄνδρα [ἐν ὁράματι] Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ [τὰς] χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ>. The Lord [said] to him, <Get up and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul. At this moment he is praying, and he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight.>     MI<C01> 2.1
A0917 9:13-14 913ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας· <κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ· 914καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου>. Ananias replied <Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints in Jerusalem; and here he has authority from the chief priests to bind all who invoke your name.> ἀποκρίνομαι via-p3s MI<C01> 2.2
A0918 9:15-16 915εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος· <πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ· 916ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν>. The Lord said to him <Go, for he is an instrument whom I have chosen to bring my name before Gentiles and kings and before the people of Israel; I myself will show him how much he must suffer for the sake of my name.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2*
A0919 9:17a 917Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας Ananias departed ἀπέρχομαι via-a3s MI  2.2
A0920 9:17b καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν and entered the house εἰσέρχομαι via-a3s MI  2.2
A0921.1 9:17c καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας and having laid hands on him, ἐπιτίθημι vpa-anms MPB01  2.2
A0921.2   εἶπεν· <Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.> said <Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on your way here, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A0922 9:18a 918καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, Immediately something like scales fell from his eyes ἀποπίπτω via-a3p MI  2.3
A0923 9:18b ἀνέβλεψέν τε He received his sight ἀναβλέπω via-a3s MI  2.3
A0924.1 9:18c καὶ ἀναστὰς and having arisen, ἀνίστημι vpa-anms MPB01  2.3
A0924.2   ἐβαπτίσθη was baptised βαπτίζω via-p3s MI  2.3
A0925.1 9:19a 919καὶ λαβὼν τροφὴν and having taken food, λαμβάνω vpa-anms MPB01  2.3
A0925.2   ἐνίσχυσεν. regained strength. ἐνισχύω via-a3s MI  2.3
A0926 9:19b Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινὰς He happened for some time [to be] with the disciples in Damascus γίνομαι via-m3s MI  3.1
A0927 9:20 920καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι <οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.> and immediately was proclaiming Jesus in the synagogues, that <He is the Son of God.> κηρύσσω vii-a3s MI<C14> 3.1
A0928 9:21a 921ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες All those hearing him were being amazed ἐξίστημι vii-m3p MI  3.2
A0929 9:21b καὶ ἔλεγον· <οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;> and were saying <Is not this the man who made havoc in Jerusalem among those who invoked this name? And has he not come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests?> λέγω vii-a3p MI<C01> 3.2
Acts Episode 21 (4Caγ) 9:22-25 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0930 9:22a 922Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο Saul increasingly became more powerful ἐνδυναμόω vii-p3s MI  1.3
A0931.1 9:22b καὶ συνέχυννεν [τοὺς] Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ and was confounding the Jews who lived in Damascus συγχέω vii-a3s MI  1.3
A0931.2   συμβιβάζων ὅτι <οὗτός ἐστιν ὁ χριστός.> proving that <Jesus is the Messiah.> συμβιβάζω vpp-anms MPA23<C14> 1.3
A0932.1 9:23 923Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, As several days were being completed, πληρόω vii-p3p S1I  1.3
A0932.2   συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν· the Jews formed a plot to kill him. συμβουλεύω via-m3p MI  2.1
A0933 9:24a 924ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. Their plot became known to Saul. γινώσκω via-p3s MI  2.2
A0934.1 9:24b παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς They were watching even the gates, day and night παρατηρέω vii-m3p MI  2.2
A0934.2   ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν· so that they might kill him. ἀναιρέω vna-a S5I  2.2
A0935.1 9:25 925λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς The dsiciples, having taken [him] by night, λαμβάνω vpa-anmp MPB01  2.3
A0935.2   διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν lowered him through an opening in the wall, καθίημι via-a3p MI  2.3
A0935.3   χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. having let [him] down in a basket. χαλάω vpa-anmp MPA01  2.3
Acts Episode 22 (4Cbα) 9:26-27 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0936.1 9:26a 926Παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ Having come to Jerusalem, παραγίνομαι vpa-mnms MPB12  1.3
A0936.2   ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς, he was attempting to join the disciples πειράζω vii-a3s MI  2.1
A0937.1 9:26b καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτὸν Everyone was fearing him φοβέω vii-m3p MI  2.2
A0937.2   μὴ πιστεύοντες ὅτι <ἐστὶν μαθητής.> not believing that <he is a disciple>. πιστεύω vpp-anmp MPA13<C14> 2.2
A0938.1 9:27a 927Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν Barnabas, having taken him, ἐπιλαμβάνω vpa-mnms MPB01  2.3
A0938.2   ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους brought [him] to the apostles ἄγω via-a3s MI  2.3
A0939 9:27b καὶ διηγήσατο αὐτοῖς <πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.> and described for them how, <On the road he had seen the Lord, who had spoken to him, and how in Damascus he had spoken boldly in the name of Jesus>. διηγέομαι via-m3s MI<C04> 2.3
Acts Episode 23 (4Cbβ) 9:28-30 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0940.1 9:28 928καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν He was with them, εἰμί vii-a3s MI  1.3
A0940.2   εἰσπορευόμενος going in εἰσπορεύομαι vpp-mnms MPA31  1.3
A0940.3   καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ, and going out in Jerusalem, ἐκπορεύομαι vpp-mnms MPA31  1.3
A0940.4   παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου, speaking boldly in the name of the Lord παρρησιάζομαι vpp-mnms MPA21  1.3
A0941 9:29a 929ἐλάλει τε and was talking λαλέω vii-a3s MI  2.1
A0942 9:29b καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, and was arguing with the Hellenists. συζητέω vii-a3s MI  2.1
A0943 9:29c οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν. They were trying to kill him. ἐπιχειρέω vii-a3p MI  2.2*
A0944.1 9:30a 930ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ The brothers, having learned [of it], ἐπιγινώσκω vpa-anmp MPB13  2.3
A0944.2   κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν brought him down to Caesarea κατάγω via-a3p MI  2.3
A0945 9:30b καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. and despatched him to Tarsus. ἐξαποστέλλω via-a3p MI  2.3
Acts Summary IX (9:31) Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0946.1 9:31a 931 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην The congregation throughout Judaea, Galilee, and Samaria was having peace ἔχω vii-a3s MI  4
A0946.2   οἰκοδομουμένη being buit up οἰκοδομέω vpp-pnfs MPA01  4
A0947.1 9:31b καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος and going forward in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, πορεύομαι vpp-mnfs MPB01  4
A0947.2   ἐπληθύνετο was multiplying. πληθύνω vii-p3s MI  4
Acts Episode 24 (5Aa) 9:32-35 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0948.1 9:32 932Ἐγένετο δὲ It happened that γίνομαι via-m3s E0I  1.3
A0948.2   Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων Peter while going here and there among everyone διέρχομαι vpp-mams MPB12  1.3
A0948.3   κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα. came down also to the holy ones living in Lydda. κατέρχομαι vna-a MI  1.3
A0949.1 9:33 933εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου,
(ὃς ἦν
παραλελυμένος.)
He found there a certain man named Aeneas, lying on a mat for eight years, εὑρίσκω via-a3s MI  1.3
A0949.2 (who was εἰμί vii-a3s R2I 
A0949.3 paralysed). παραλύω vpx-pnms R2PA31 
A0950 9:34a 934καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος· <Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ>. and Peter said to him <Aeneas, Jesus Christ heals you; get up and make your bed.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.1
A0951 9:34b καὶ εὐθέως ἀνέστη. Immediately he got up. ἀνίστημι via-a3s MI  2.3
A0952.1 9:35 935καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, All those living in Lydda and Sharon saw him ὁράω via-a3p MI  3.1
A0952.2   οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. who turned to the Lord. ἐπιστρέφω via-a3p R3I  3.1
Acts Episode 25 (5Ab) 9:36-43 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A0953.1 9:36 936Ἐν Ἰόππῃ δέ In Joppa     PS  1.3
A0953.2   τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά,
( διερμηνευομένη
λέγεται Δορκάς)·
There was a certain disciple named Tabitha, εἰμί vii-a3s MI  1.3
A0953.3 (which translating διερμηνεύω vpp-pnfs R2PB17 
A0953.4 is said Dorcas) λέγω vip-p3s R2I 
A0953.5   αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν
(ὧν ἐποίει).
who was devoted to good works and acts of charity εἰμί vii-a3s R3I  1.3
A0953.6 (which she was continually doing). ποιέω vii-a3s R2I 
A0954.1 9:37a 937ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις It happened in those days that γίνομαι via-m3s E1I  2.1
A0954.2   ἀσθενήσασαν having become ill ἀσθενέω vpa-aafs MPB01  2.1
A0954.3   αὐτὴν ἀποθανεῖν· she died. ἀποθνῄσκω vna-a MI  2.1
A0955.1 9:37b λούσαντες δὲ Having washed [her], λούω vpa-anmp MPB01  2.2
A0955.2   ἔθηκαν [αὐτὴν] ἐν ὑπερῴῳ. they laid her in a room upstairs. τίθημι via-a3p MI  2.2
A0956.1 9:38 938ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ Being near – Lydda, Joppa, εἰμί vpp-agfs MPB17  2.2
A0956.2   οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι <Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ> the disciples having heard that <Peter is there>, ἀκούω vpa-anmp MPB17<C14> 2.2
A0956.3   ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν sent two men to him, ἀποστέλλω via-a3p MI  2.2
A0956.4   παρακαλοῦντες· <μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν>. requesting <Please come to us without delay>. παρακαλέω vpp-anmp MPA15<C02> 2.2
A0957.1 9:39a 939ἀναστὰς δὲ Πέτρος Peter, having arisen, ἀνίστημι vpa-anms MPB02  2.2
A0957.2   συνῆλθεν αὐτοῖς· wnet with them, συνέρχομαι via-a3s MI  2.2
A0957.3   ὃν παραγενόμενον who, having arrived, παραγίνομαι vpa-mams R3PB12  2.2
A0957.4   ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον took him to the room upstairs. ἀνάγω via-a3p R3I  2.2
A0958.1 9:39b καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι All the widows came to him, παρίστημι via-a3p MI  2.2
A0958.2   κλαίουσαι weeping κλαίω vpp-anfp MPA21  2.2
A0958.3   καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια
(ὅσα ἐποίει
μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς).
and showing tunics and other clothing ἐπιδείκνυμι vpp-mnfp MPA21  2.2
A0958.4 (as many as Dorcas was making ποιέω vii-a3s R1I 
A0958.5 while being with them). εἰμί vpp-anfs R1PA01 
A0959.1 9:40a 940ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος Peter, having put all of them outside ἐκβάλλω vpa-anms MPB01  2.2*
A0959.2   καὶ θεὶς τὰ γόνατα and having fallen to his knees τίθημι vpa-anms MPB01  2.2*
A0959.3   προσηύξατο prayed προσεύχομαι via-m3s MI  2.2*
A0960.1 9:40b καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα and, having turned to the body, ἐπιστρέφω vpa-anms MPB01  2.2*
A0960.2   εἶπεν· <Ταβιθά, ἀνάστηθι>. said <Tabitha, get up!>. λέγω via-a3s MI<C01> 2.2*
A0961 9:40c δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, She opened her eyes, ἀνοίγω via-a3s MI  2.3
A0962.1 9:40d καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον and, having seen Peter, ὁράω vpa-anfs MPB01  2.3
A0962.2   ἀνεκάθισεν. sat up. ἀνακαθίζω via-a3s MI  2.3
A0963.1 9:41a 941δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα Having given her his hand, δίδωμι vpa-anms MPB01  2.3
A0963.2   ἀνέστησεν αὐτήν· he helped her up. ἀνίστημι via-a3s MI  2.3
A0964.1 9:41b φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας Having called the saints and widows, φωνέω vpa-anms MPB01  2.3
A0964.2   παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. he showed her alive. παρίστημι via-a3s MI  2.3
A0965 9:42a 942γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰόππης Knowledge [of this] happened throughout Joppa γίνομαι via-m3s MI  3.1
A0966 9:42b καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. Many believed in the Lord. πιστεύω via-a3p MI  3.1
A0967.1 9:43 943Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς It happened that for some time γίνομαι via-m3s E1I  3.3
A0967.2   μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ. he stayed in Joppa with a certain Simon, a tanner. μένω vna-a MI  3.3
Acts Episode 26 (5Ba) 10:1-23 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A1001.1 10:1 101Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς, 102εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός, 103εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας In Caesarea a man named Cornelius, a centurion of the Italian Cohort, as it was called, a devout man who feared God with all his household who gave alms generously to the people and prayed constantly to God saw in a vision, clearly, one afternoon at about three o'clock, ὁράω via-a3s MI  1.3
A1001.2   ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν an angel of God having come in to him εἰσέρχομαι vpa-aams MPA32  1.3
A1001.3   καὶ εἰπόντα αὐτῷ· <Κορνήλιε>. and having said to him· <Cornelius>. λέγω vpa-aams MPA32<C02> 1.3
A1002.1 10:4a 104 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ He having stared at him, ἀτενίζω vpa-anms MPB13  1.3
A1002.2   καὶ ἔμφοβος γενόμενος and having become terrified, γίνομαι vpa-mnms MPB01  1.3
A1002.3   εἶπεν· <τί ἐστιν, κύριε;> said <What is it, Lord?> λέγω via-a3s MI<C01> 1.3
A1003 10:4b-6 εἶπεν δὲ αὐτῷ· <αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ. . . . 106οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν.> He said to him <Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. …he is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the seaside.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.1
A1004.1 10:7-8 107ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ, As the angel, the one speaking to him, departed, ἀπέρχομαι via-a3s S1I  2.2
A1004.2   φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ having called two of his slaves and a devout soldier from the ranks of those serving him, φωνέω vpa-anms MPB01  2.2
A1004.3   108καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς and having told them everything, ἐξηγέομαι vpa-mnms MPB01  2.2
A1004.4   ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην. he sent them to Joppa. ἀποστέλλω via-a3s MI  2.2
A1005.1 10:9 109Τῇ δὲ ἐπαύριον, On the next day,     PT  1.3
A1005.2   ὁδοιπορούντων ἐκείνων while travelling – that group, ὁδοιπορέω vpp-agmp MPB01  1.3
A1005.3   καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, and while approaching the city, ἐγγίζω vpp-agmp MPB01  1.3
A1005.4   ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. Peter went up on the roof to pray at about mid-day. ἀναβαίνω via-a3s MI  1.3
A1006 10:10a 1010ἐγένετο δὲ πρόσπεινος He became hungry γίνομαι via-m3s MI  1.3
A1007 10:10b καὶ ἤθελεν γεύσασθαι. and was wanting to eat. θέλω vii-a3s MI  1.3
A1008.1 10:10c παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν While preparing [food]– they, παρασκευάζω vpp-agmp MPB01  2.1
A1008.2   ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις a trance came on him γίνομαι via-m3s MI  2.1
A1009 10:11-12 1011καὶ θεωρεῖ <τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς, 1012ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.> and he sees <the heaven opened and something like a large sheet coming down, being lowered to the ground by its four corners. In it were all kinds of four-footed creatures and reptiles and birds of the air.> θεωρέω vip-a3s MI<C04> 2.1
A1010 10:13 1013καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν· <ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.> A voice came to him, <Get up, Peter; kill and eat.> γίνομαι via-m3s MI<C01> 2.2
A1011 10:14 1014 δὲ Πέτρος εἶπεν· <μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον.> Peter said <By no means, Lord; for I have never eaten anything that is profane or unclean.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A1012 10:15 1015καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν· <ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν, σὺ μὴ κοίνου.> A voice again, a second time, [came] to him <What God has made clean, you must not call profane>.     MI<C01> 2.2
A1013 10:16a 1016τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρὶς This happened three times γίνομαι via-m3s MI  2.2
A1014 10:16b καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. The vessel was taken up immediately into heaven. ἀναλαμβάνω via-p3s MI  2.2
A1015.1 10:17 1017Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος <τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν,> As in himself Peter was greatly puzzling about <what to make of the vision he had seen>, διαπορέω vii-a3s S1I<C04> 2.2
A1015.2   ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος behold the men sent by Cornelius, having asked for the house of Simon, διερωτάω vpa-anmp MPB01  2.2
A1015.3   ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, ἐφίστημι via-a3p MI  2.2
A1016.1 10:18 1018καὶ φωνήσαντες and having called out φωνέω vpa-anmp MPB22  2.2
A1016.2   ἐπυνθάνοντο <εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται.> were enquiring: <Is Simon, called Peter, staying here?> πυνθάνομαι vii-m3p MI<C01> 2.2
A1017.1 10:19-20 1019Τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος While thinking about the vision – Peter, διενθυμέομαι vpp-mgms MPB01  2.2*
A1017.2   εἶπεν [αὐτῷ] τὸ πνεῦμα· <ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε, 1020ἀλλ᾽ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.> The Spirit said [to him] < Amazingly, three men are searching for you. Now get up, go down, and go with them without hesitation; for I have sent them.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2*
A1018.1 10:21 1021καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας Peter, having come down to the men, καταβαίνω vpa-anms MPB01  2.2
A1018.2   εἶπεν· <ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε;> said <Amazingly, I am the one you are looking for; what is the reason for your coming?> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A1019 10:22 1022οἱ δὲ εἶπαν· <Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.> They said < Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A1020.1 10:23a 1023εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς So, having invited them in, εἰσκαλέομαι vpa-mnms MPB01  2.3
A1020.2   ἐξένισεν. he gave them lodging. ξενίζω via-a3s MI  2.3
A1021.1 10:23b Τῇ δὲ ἐπαύριον On the next day,     PT  3.1
A1021.2   ἀναστὰς having arisen, ἀνίστημι vpa-anms MPB01  3.1
A1021.3   ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς he went with them ἐξέρχομαι via-a3s MI  3.1
A1022 10:23c καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ. Some of the believers from Joppa went with him. συνέρχομαι via-a3p MI  3.1
Acts Episode 27 (5Bb) 10:24-48 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A1023.1 10:24a 1024τῇ δὲ ἐπαύριον On the next day     PT  1.3
A1023.2   εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισάρειαν. they came to Caesarea. εἰσέρχομαι via-a3s MI  1.3
A1024.1 10:24b δὲ Κορνήλιος ἦν Cornelius was εἰμί vii-a3s MI  1.3
A1024.2   προσδοκῶν αὐτοὺς looking out for them προσδοκάω vpp-anms MPA31  1.3
A1024.3   συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. having called together his relatives and close friends. συγκαλέω vpa-mnms MPA01  1.3
A1025.1 10:25 1025Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, As Peter came to go in, γίνομαι via-m3s S1I  1.3
A1025.2   συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος Cornelius having met him, συναντάω vpa-anms MPB01  1.3
A1025.3   πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας having fallen at his feet, πίπτω vpa-anms MPB01  1.3
A1025.4   προσεκύνησεν. performed obeisance. προσκυνέω via-a3s MI  1.3
A1026.1 10:26 1026 δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν Peter raised him up ἐγείρω via-a3s MI  1.3
A1026.2   λέγων· <ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.> saying <Stand up; I am only a mortal.> λέγω vpp-anms MPA01<C02> 1.3
A1027.1 10:27a 1027καὶ συνομιλῶν αὐτῷ and while talking with him συνομιλέω vpp-anms MPB21  1.3
A1027.2   εἰσῆλθεν went in εἰσέρχομαι via-a3s MI  1.3
A1028.1 10:27b καὶ εὑρίσκει and finds εὑρίσκω vip-a3s MI  1.3
A1028.2   συνεληλυθότας πολλούς, many assembled, συνέρχομαι vpx-aamp MPA32  1.3
A1029 10:28-29 1028ἔφη τε πρὸς αὐτούς· <ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον· 1029διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με;> and said to them < You yourselves know that it is unlawful for a Jew to associate with or to visit a Gentile; but God has shown me that I should not call anyone profane or unclean. So when I was sent for, I came without objection. Now may I ask why you sent for me?> φημί via-a3s MI<C01> 2.2
A1030 10:30-33 1030καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη· <ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ . . . 1033ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου.> Cornelius said < Four days ago at this very hour, at three o'clock, I was praying in my house when suddenly a man in dazzling clothes stood before me. … So now all of us are here in the presence of God to listen to all that the Lord has commanded you to say.> φημί via-a3s MI<C01> 2.2
A1031.1 10:34-43 1034Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα Peter, having opened his mouth, ἀνοίγω vpa-anms MPB22  2.2
A1031.2   εἶπεν· <ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός, . . . 1043τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.> said < I truly understand that God shows no partiality, … All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name.> λέγω via-a3s MI<C01> 2.2
A1032.1 10:44 1044Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα Still speaking – Peter, these words, λαλέω vpp-agms MPB01  2.2*
A1032.2   - ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. the Holy Spirit fell upon all those hearing the message ἐπιπίπτω via-a3s MI  2.2*
A1033.1 10:45-46a 1045καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ
(ὅσοι συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ), ὅτι <καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται·>
The circumcised believers were astounded ἐξίστημι via-a3p MI<C14> 2.2
A1033.2 (as many as came with Peter), that <even on the Gentiles the gift of the Holy Spirit been poured out,> συνέρχομαι via-a3p R1I 
A1033.3   1046ἤκουον γὰρ for they were hearing them ἀκούω vii-a3p S3I  2.2
A1033.4   αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις speaking in tongues λαλέω vpp-agmp S3PA32  2.2
A1033.5   καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. and magnifying God. μεγαλύνω vpp-agmp S3PA32  2.2
A1034 10:46b-47 τότε ἀπεκρίθη Πέτρος· <1047μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς;> Thereupon Peter responded <Can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have?> ἀποκρίνομαι via-p3s MI<C01> 2.3
A1035 10:48a 1048προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. προστάσσω via-a3s MI  2.3
A1036 10:48b τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. Thereupon they entreated him to stay for several days. ἐρωτάω via-a3p MI  3.1
Acts Episode 28 (5C) 11:1-18 Verb Clause
Clause
Code Verse Greek Text English Text
A1101 11:1 111Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι <καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.> The apostles and the brothers that were in Judaea heard that <even the Gentiles had accepted the word of God>. ἀκούω via-a3p MI<C14> 2.1
A1102.1 11:2-3 112Ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ, When Peter went up to Jerusalem, ἀναβαίνω via-a3s S1I  2.2
A1102.2   διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς Those of the circumcision were criticising him, διακρίνω vii-m3p MI  2.2
A1102.3   113λέγοντες ὅτι <εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοῖς.> saying that <Why did you go to uncircumcised men and eat with them?> λέγω vpp-anmp MPA24<C12> 2.2
A1103.1 11:4-17 114Ἀρξάμενος δὲ Πέτρος Peter, having begun [at the beginning], ἄρχω vpa-mnms MPB21  2.2*
A1103.2   ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς was explaining it to them, step by step, ἐκτίθημι vii-m3s MI  2.2*
A1103.3   λέγων· < . . . 1117εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν;> saying <… If then God gave them the same gift that he gave us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could hinder God?> λέγω vpp-anms MPA24<C02> 2.2*
A1104.1 11:18a 1118Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα Having heard this, ἀκούω vpa-anmp MPB03  2.3
A1104.2   ἡσύχασαν they were silenced ἡσυχάζω via-a3p MI  2.3
A1105.1 11:18b καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν and glorified God δοξάζω via-a3p MI  2.3
A1105.2   λέγοντες· <ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν.> saying <So, God has given even to the Gentiles the repentance that leads to life.> λέγω vpp-anmp MPA24<C02> 2.3